1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pouze pro nákup v internetovém obchodě. Internetový obchod provozuje společnost MAR-IVA Vokov s.r.o, podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

2. Kdy a jak dostanu zboží?

Po potvrzení objednávky e-mailem je objednávka platná a námi zaevidovaná. Pokud požadované zboží momentálně není na skladě, jeho expedice se posouvá o dobu nutnou k jeho výrobě, konkrétní termín Vám sdělíme písemně. Pokud není zboží možné vyrobit, budeme Vás kontaktovat a domluvíme další postup. Pokud požadované zboží je skladem, odesíláme jej do 2 pracovních dnů. Termín doručení závisí na podmínkách Vámi zvoleného přepravce, obvykle 1-2 pracovní dny. 

3. Balení a doprava

Zboží zasíláme pečlivě zabalené službou vybranou zákazníkem při potvrzování objednávky. 

4. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 • Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.dobrotyzovoce.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace, a že s nimi souhlasí.
 • Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 • Vyplněním závazné objednávky v rámci internetového obchodního domu www.dobrotyzovoce.cz kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
 • Ceny uvedené v ceníku jsou konečné.

Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

5. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání. V žádném případě nám neposílejte vrácené zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

6. Reklamace

 • Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s podmínkami reklamace www.dobrotyzovoce.cz a právním řádem platným v ČR.
 • Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamace na e-mailové adrese uvedené v kontaktech.
 • Kupující je povinen při převzetí zboží bez zbytečného odkladu zboží prohlédnout a o případných zjištěných vadách okamžitě informovat prodávajícího.
 • Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemnou formou na e-mailové adrese uvedené v kontaktech. Popíše, o jaké vady se jedná a jak se projevují.
 • K reklamaci je nutno předložit kopii faktury a doklad o dodání a zaplacení zboží, jehož vady jsou reklamovány.
 • Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do pěti dnů od obdržení reklamace o způsobu jejího vyřízení.
 • Dále je nutné, aby kupující v případě, že prodávajícímu zasílá vadné zboží k reklamaci, toto zaslal kompletní, tak jak jej převzal od prodávajícího, tedy v originálním obalu nebo obalu odpovídající kvality. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě, i když se závada projevila před transportem. Na reklamace vad způsobených přepravou zboží v nedostatečném obalu nebude brán zřetel.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z užívání produktů a škod způsobených vnějšími událostmi. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. V žádném případě nám neposílejte reklamované zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

7. Závěrečná ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 • Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu internetového obchodu www.dobrotyzovoce.cz nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
 • Storno objednávky může zákazník bez souhlasu prodejce provést maximálně do 24 hodin od objednání, nebo poté je-li dodavatelem překročena písemně potvrzená dodací lhůta. V dalších případech je nutná dohoda s prodejcem.
 • Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

8. Ochrana osobních údajů

Provozovatel prohlašuje, že veškeré údaje osobní povahy (jméno, příjmení, tel. čísla, e-mailová adresa a poštovní adresa) jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu firmy MAR-IVA Vokov s.r.o a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromaždovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů. Při nakládání s osobními daty se společnost MAR-IVA Vokov s.r.o. zavazuje řídit Zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Zákazník využíváním služeb dává souhlas ke shromažďování osobních údajů. Při objednávce jsou požadovány základní informace zákazníka. Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace), a to písemnou formou na e-mailovou adresu uvedenou v kontaktech.